خانه
En
02122367612
سقف-متحرک-رستوران-سارونه

سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه

نام پروژه : سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه

سال اجرا: 1396

مدت زمان نصب: 30 روز کاری

مساحت : این پروژه به مساحت 65 مترمربع اجرا گردیده است

رستوران سارونه در منطقه پاسداران تهران میباشد

مجری طرح: شرکت سایه روشن

سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه به منظور افزایش زیربنای تجاری رستوران و قابلیت استفاده از فضای باز برای مشتریان طراحی گردید

شما میتوانید با مراجعه به صفحه سقف متحرک حیاط انواع پروژه های اجرایی با کاربری پوشش حیاط را مشاهده بفرمائید

سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه

متریال بکار رفته سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه:

پارچه­ بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد. ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه ­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

به منظور هدایت مناسب آب سطح سقف متحرک از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته­ ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ مشکی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

  • برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎي PVC سقف متحرک
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
  • ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻘﻒ برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد،

ﻧﯿﺰ از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

طراحی سایبان متحرک حیاط رستوران سارونه ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 5 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒهای ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 20 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 5 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

برای مشاهده ویدئوهای سقف متحرک به کانال آپارات سایه روشن بپیوندید

 

 

امتیاز دهید
02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم