خانه
En
02122367612
صفحات اتصال سقف متحرک

صفحات اتصال سقف متحرک

برای اینکه یک سازه سقف متحرک بر اثر بارهایی که به آن وارد می‌شود دچار ناپایداری و حرکت نشود، باید توسط قیدها و اتصالاتی به زمین یا به یک سازه دیگر متصل شود، به این اتصالات، تکیه گاه یا صفحات اتصال سقف متحرک گفته می‌شود .

منظور از بارهای وارده به سازه، بارهایی است که تحت اثر وزن برف، وزش باد (بارهای زنده ) و همچنین وزن خود سازه (بارهای مرده) به المانهای باربر سقف وارد می‌شود .
با توجه به نوع طرح ساختار سازه‌ای سقف متحرک که از طرف مشتری انتخاب می‌شود، تعداد صفحات اتصال را می‌توان مشخص کرد که یا روی زمین و یا روی نمای ساختمان نصب می‌شوند ، البته در پروژه هایی خاص که محدودیت تخریب دارند معمولا برای ایجاد یک تکیه گاه مناسب از وزنه‌های بتنی که بصورت فلاور باکس طراحی می‌شوند می‌توان استفاده کرد البته لازم بذکر است که تیم فنی سایه روشن با توجه به محدودیت‌های معماری هر پروژه، برای این وزنه‌های بتنی طرح مختص به همان پروژه را برای اجرا به کارفرما ارائه می‌دهد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ سقف و صفحات اتصال سقف متحرک ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اما در ﻧﺤﻮه‌ی اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﮐﻒ ﯾﺎ دﯾﻮاره‌ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد، نمی‌توانیم ﺳﺎزه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺼﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﺼﺎب، ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، اﯾﺪه‌ﻫﺎی مختلفی برای نصب صفحات اتصال ﮐﻒ ﺳﺘﻮن و بیس سقف متحرک دارد .
چگونگی ﻧﺼﺐ و اجرای صفحات اتصال سقف متحرک بعد از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت سازه ای موجود ، در نقشه‌های فنی با تمام جزییات ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ جهت اجرا اﻋﻼم می‌شود.

در صورتیکه ﺳﺎﺧﺘﺎر اتصالات سقف متحرک ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اما در ﻧﺤﻮه ي اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﮐﻒ ﯾﺎ دﯾﻮاره‌ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد، ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎزه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺼﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﺼﺎب ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، اﯾﺪه ﻫﺎي مختلفی برای نصب صفحات اتصال ﮐﻒ ﺳﺘﻮن و بیس سقف متحرک دارد که ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و اجرای آن تکیه گاه‌ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت سازه ای در نقشه‌های تهیه شده با تمام جزییات  ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ جهت اجرا اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای مشاهده پروژه های اجرا شده سایه روشن به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

امتیاز دهید
ارسال نظر

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم