خانه
En
02122367612
سایبان-متحرک-کافه-سینما-برج-ارمیتاژ

سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ -مشهد

سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ با ساختار سازه ای سایانه دابل

هدف از اجرای سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ به منظور ﭘﻮﺷﺶ، ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازي روف گاردن و ایجاد فضایی دلنشین برای صرف غذا و گذراندن زمان، با ثبت خاطره­ هایی خوش.

کافی شاپ مجتمع تجاری آرمیتاژ دارای مساحتی بالغ بر 230 متر مربع است.

سایبان متحرک کافی شاپ واقع در طبقه پنجم برج آرمیتاژ گلشن مشهد میباشد.

مهمانان این اشراف کامل به چشم انداز شهر مشهد دارند.

سایبان برقی، علاوه بر زیبایی، امکان باز و بسته شدن در شرایط متنوع جویی را به بهره بردار میدهد.

و امکان استفاده از آب و هوای فصل بهار و شبهای تابستان را فراهم مینماید.

متریال بکار رفته در سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ -مشهد

سقف-متحرک-کافه-سینما-برج-ارمیتاژ

پارچه­ بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد.

محصول ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سقف توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه ­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

به منظور هدایت مناسب آب سطح سقف متحرک کافی شاپ از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته­ ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ سفید اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

سقف-برقی-کافه-سینما-برج-ارمیتاژ

ساختار طرح سقف متحرک:

سایه روشن، طراحی سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ را بگونه­ ای انجام داده، که طول ریل سقف متحرک  12 متر میباشد.

در طراحی، محاسبات و مهندسی سازه ­ی سقف برقی  به گونه­ ای عمل شده که هیچ ستونی در میان رستوران وجود ندارد.

حذف ستونهای میانی، جذابیت سازه­ را چندین برابر نمود که باعث استفاده حداکثری از فضا توسط کارفرما شد.

برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎء PVC سقف

جلوگیری از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب

نشت برف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻘﻒ برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد،

نیز از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

سایبان-برقی-کافه-سینما-برج-ارمیتاژ

ساختارِ فولادی ویژه سقف برقی :

در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ­اي سقف، به منظور اتصال هرچه بهتر قسمت بیس سقف متحرک موارد ذیل در نظر گرفته شد.

ستونهایی با مقطع 14 سانتیمتر در انتهای کار

تقویت سازه­ی اصلی در قسمت بدنه­ی نمای پروژه

اتصال قوطی 10*5 سانتیمتر افقی در راستای طول نما

زمان بندی مراحل طراحی، ساخت و نصب :

طراحی سقف متحرک کافی شاپ برج آرمیتاژ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 50 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 30 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

نهایتا طی 20 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

5/5 - (2 امتیاز)
ارسال نظر

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم