خانه
En
02122367612
سایبان-برقی-حیاط-مرکز-شفا-پرتو-اصفهان

سایبان برقی حیاط مرکز تصویربرداری شفا

5/5 - (1 امتیاز)

نام پروژه : سایبان برقی حیاط مرکز شفا پرتو – اصفهان با ساختار سازه ای روف لول

سال اجرا: 1395

مدت زمان نصب: 30 روز کاری

مساحت : این پروژه به مساحت 47 مترمربع اجرا گردیده است

این مرکز واقع در شهر اصفهان چهارراه شیخ صدوق میباشد

مجری طرح: شرکت سایه روشن

سقف-برقی-حیاط-مرکز-شفا-پرتو-اصفهان سقف-متحرک-حیاط-مرکز-شفا-پرتو-اصفهان

هدف از اجرای این پروژه :

سایبان برقی حیاط مرکز تصویربرداری شفا پرتو به جهت پوشش حیاط مرکزی این موسسه میباشد

متریال بکار رفته سایبان برقی حیاط مرکز شفا پرتو اصفهان :

پارچه­ بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد.

ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سقف متحرک توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه ­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

به منظور هدایت مناسب آب سایبان برقی از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته­ ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ زغال سنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎء PVC سایبان برقی حیاط و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳایبان برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد

ﻧﯿﺰ از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

طراحی سقف برقی حیاط مرکز شفا پرتو ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 5 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒهای ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 20 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 5 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

 

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم