خانه
En
02122367612
سقف-متحرک-روف-گاردن-برج-دیپلمات

سقف متحرک روف گاردن برج دیپلمات – ولنجک 3

هدف از اجرای سقف متحرک روف گاردن برج دیپلمات ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازي ﺑﺨﺸﯽ از روف ﮔﺎردن ﻃﺒﻘﻪي چهاردﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري نشستهای خصوصی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ این برج مدرن

عکسهای پروژه اجرا شده سقف متحرک روف گاردن برج دیپلمات

سایبان-متحرک-روف-گاردن-برج-دیپلمات سقف-برقی-روف-گاردن-برج-دیپلمات سایبان-برقی-روف-گاردن-برج-دیپلمات

سقف ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮج دیپلمات واقع در خیابان سوم ولنجک میباشد.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ آن در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1395 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

جهت سفارش سقف متحرک کلیک کنید

معرفی حالت و مشخصات سقف برقی :

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺮﻗﯽ در روفﮔﺎردن ﻃﺒﻘﻪي چهاردﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ متحرک ﺑﺼﻮرت ﻃﺮه از ﻃﺮﯾﻖ 3 ﺳﺘﻮن با ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ

مساحت تحت پوشش سقف متحرک 48 مترمربع میباشد

برای اﯾﻦ ﺳﻘﻒ برقی از ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرﭼﻪاي ﺑﻪ ﻋﺮض8 ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

غشای بکار رفته در اﯾﻦ ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آﻟﻤﺎن و ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮم ﺑﮋ ﻣیباشد.

با استفاده از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻣﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و به وسیله یک ریموت دستی سقف باز و بسته میشود

ابعاد سقف ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮج دﯾﭙﻠﻤﺎت 6 متر در 8 متر می باشد .

طول بازوی کنسولی که همان راستای ریلهای سقف متحرک است 6 متر و عرض دهانه کلی سیستم 8 متر میباشد

با توجه به طراحی طره این سازه و ارتفاع زیاد محل نصب سقف متحرک عرض دهانه به سه قسمت تقسیم شد

تا مقادیر بار اعمالی به هر ریل در بازه اطمینان طراحی مقطع ریل ها قرار گیرد

از این رو بارهای اعمالی به پارچه از طریق 4 ریل نصب شده در دهانه 8 متر کنترل میشود .

کلیه ریلها ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻨﻬﺎن میگردند

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺪت 5 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 4 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 4 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

5/5 - (1 امتیاز)
02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم