مشاوره آنلاین
En
02122367612

سقف متحرک روفگاردن ساختمان مسکونی آجودانیه

سقف-متحرک-روف-گاردن-مسکونی-آجودانیه

سقف متحرک روفگاردن ساختمان مسکونی آجودانیه:

این پروژه در سال 1395 توسط شرکت سایه روشن انجام گرفته است.

کاربری سقف متحرک آجودانیه ، پوشش روف گاردن این ساختمان میباشد.

36 مترمربع از فضای روف گاردن توسط این سایبان پوشش داده شده است

سقف-برقی-روف-گاردن-مسکونی-آجودانیه سایبان-برقی-روف-گاردن-مسکونی-آجودانیه